GDPR

06.06.2014
GDPR

Informovanie o spracovaní osobných údajov

 

Predávajúci:     Radek Menšík, IČ: 65150830,  

sídlom Průmyslová 400/6, 747 18, Píšť,  Česká republika 

reg. na Živnost. úrade v Hlučíne pod č. 2000/3/918/H , Ev. č. : 380603-5187/00         (ďalej tiež len „predávajúci“)


 

Predávajúci týmto informuje svojich obchodných partnerov (adresátov tohto oznámenia, teda zákazníkov) o tom, že predávajúci spracováva ich osobné údaje, pričom s týmto spracovaním sú spojené najmä práva zákazníkov, o ktorých ich predávajúci týmto informuje. Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov pri poskytovaní tovaru a služieb objednávaných najmä pri návštevách webových stránok predávajúceho dostupných na adrese https://www.aaapapir.sk. Pri spracovaní osobných údajov sa predávajúci riadi českým zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“), a ďalej Nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Rozsah spracovania osobných údajov, zákonný dôvod a účel ich spracovania

Zákazník berie na vedomie, že predávajúci o ňom eviduje a spracováva osobné údaje zahrňujúce: 

a) identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko/sídlo, identifikačné číslo, údaje o zápise do registrov (napr. obchodný, živnostenský), identifikačné údaje zodpovedných osôb,

b) ďalšie údaje, pokiaľ je ich spracovávanie nevyhnutné na účely plnenia ďalších povinností firmy (napr. údaje nevyhnutné pre realizáciu zákazky),

c) údaje dotýkajúce sa platobnej morálky, a to najmä s cieľom riadneho vedenia účtovníctva, sledovania insolvenčných a iných obdobných registrov.

 

Spracovanie osobných údajov zákazníkov je nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z dotknutých právnych predpisov, prípadne plnenie zmluvných záväzkov predávajúceho. V prípade neoznámenia daných údajov nebude môcť predávajúci plniť predmetné povinnosti, a vzhľadom na túto skutočnosť nie je nevyhnutný súhlas zákazníkov so spracovaním ich osobných údajov. Pokiaľ predávajúci bude chcieť spracovávať osobné údaje zákazníkov aj na iné účely (napr. zasielanie obchodných oznámení a pod.) potom je povinný si na toto zaistiť ich predchádzajúci výslovný súhlas.

Predávajúci nespracováva osobné údaje zákazníka z titulu jeho súhlasu, ale iba z titulu plnenia zákonných alebo zmluvných povinností.

Prevádzkovateľ osobných údajov, spracovanie osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je vyššie uvedený predávajúci. 

V prípade akejkoľvek otázky vo vzťahu k ochrane osobných údajov či odvolanie súhlasu s ďalším spracovaním osobných údajov zákazníkov sa títo môžu obrátiť písomne na e-mail: eshop@aapapir.cz, alebo kontaktovať predávajúceho priamo na adrese: Pekařská 341/8, Píšť, 747 18, Česká republika. V prípade, že predávajúci zriadi zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, potom je povinný zákazníkovi túto skutočnosť oznámiť, a to vrátane náležitej identifikácie tejto zodpovednej osoby. Aktuálne predávajúci zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov zriadeného nemá. Predávajúci spracováva účtovnú agendu v rámci systému, a to cez tretiu osobu, ktorá má sídlo v Českej republike, a vzťahujú sa na ňu všetky právne predpisy vplývajúce na ochranu osobných údajov, kedy táto spoločnosť plní vo vzťahu ku konkrétnym zákazníkom všetky povinnosti v minimálne rovnakom rozsahu ako predávajúci. Predávajúci vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov zákazníkov, vrátane zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Lehota spracovania a spôsob spracovania osobných údajov

Hneď ako odpadne dôvod na spracovanie osobných údajov, teda najmä po uplynutí 10 rokov od ukončenia kalendárneho roka, kedy zákazník naposledy realizoval obchodnú spoluprácu (napr. poslednú kúpnu zmluvu) s predávajúcim je predávajúci povinný vymazať osobné údaje zákazníka. Zákazník má právo, aby predávajúci odstránil osobné údaje o zákazníkovi pred týmto dátumom, pokiaľ sa tento spracováva neoprávnene, prípadne chybne, a k oprave chyby nedôjde ani po výzve na ich opravu. Predávajúci nie je oprávnený robiť akékoľvek rozhodovania v záležitostiach zákazníka iba na základe automatizovaného spracovania jeho osobných údajov, ani vykonávať akékoľvek jeho profilovanie, a to okrem prípadného posúdenia termínu splatnosti jednotlivých záväzkov zákazníka.

Práva a povinnosti predávajúceho vo vzťahu k osobným údajom

Predávajúci je povinný informovať zákazníka o akomkoľvek ohrození jeho osobných údajov. Predávajúci prípady porušenia ochrany osobných údajov v zmysle čl. 33 GDPR ohlási Úradu pre ochranu osobných údajov do 72 hodín. Túto povinnosť predávajúci nebude mať v prípade, že je veľmi nepravdepodobný vplyv na riziko úniku osobných údajov. Predávajúci bude spracovávať osobné údaje zákazníkov iba na účely zákonné, archivačné, daňové a účtovné. V prípade požiadavky na spracovanie osobných údajov aj s iným cieľom, napr. zasielanie obchodných oznámení a pod., sa predávajúci zaväzuje získať informovaný predchádzajúci písomný súhlas v samostatnom dokumente.

Predávajúci má najmä nižšie uvedené práva na:

a/prenositeľnosť,

b/obmedzenie spracovania (žiadosť o dočasný presun do iného systému alebo zneprístupnenie),

c/ vydanie potvrdenia o spracovávaní údajov o ňom,

d/ opravu, 

e/ vymazanie,

f/ informácie o prijatých opatreniach, kedy v prípade uplatnenia týchto práv, toto vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní poverený pracovník predávajúceho, ktorý vopred písomne informuje svojho nadriadeného a po odsúhlasení nadriadeným zašle zákazníkovi správu o spôsobe a termíne vybavenia jeho žiadosti. 

Zákazník je povinný oznamovať predávajúcemu zmeny svojich údajov, a to s cieľom zaistenia správnosti, úplnosti a autenticity údajov spracovávaných predávajúcim. Zároveň má zákazník právo požadovať opravu jednotlivých evidovaných údajov. S cieľom overenia správnosti a autenticity údajov je predávajúci povinný vyhovieť žiadosti zákazníka o oznámení údajov, ktoré sa o ňom spracovávajú, a to vo forme potvrdenia o tom, aké osobné údaje sa o ňom spracovávajú, v akom rozsahu, s akým cieľom a pod. 

 

Každý zo subjektov, o ktorom predávajúci spracováva osobné údaje, teda zákazníci, je oprávnený sa obrátiť na dozorný orgán – Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne sa tiež domáhať súdnej ochrany, a to vo všetkých otázkach ochrany jeho osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového obchodu zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptuje.  Predávajúci je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach. 

V Píšti dňa 16. 06. 2021

 
 


    
    
    
    

    

    
    
    
    
    

   AAAPAPÍR - Úvodná stránka
   CZ| SK| PL| EN
    
    


   Košík
   0 ks
   0

    

    

        
    
    


    


    
   AAAPAPÍR - Úvodná stránka